Poznajemy zasady i metody hartowania organizmu

Opis projektu edukacyjnego z wychowania fizycznego, II etap edukacyjny

Wymagania szczegółowe:

2. Trening zdrowotny. Uczeń:

2.2 wymienia zasady i metody hartowania organizmu

Czas trwania:

4 tygodnie

Uczestnicy projektu:

Cele/zadania projektu:

Uczeń:

w zakresie wiadomości:

w zakresie umiejętności:

w zakresie postaw:

Liczba i wielkość zespołów uczniowskich

Projekt realizują uczniowie jednej klasy szóstej (np. 26 osób), którzy dobierają się w 5 zespołów zadaniowych.

Sposoby zbierania informacji

Internet, literatura, doświadczenia własne, lekcje wychowania fizycznego, konsultacje z nauczycielem, rozmowy w zespołach uczniowskich.

Zadania dla poszczególnych zespołów

Zespół I

Zespół II

Zespół III

Zespół IV

Zespół V

Zadanie dla wszystkich zespołów

Wstępny harmonogram działań:

zadania

odpowiedzialni

czas/terminy

 • Wyznaczenie klasy szóstej do projektu.

nauczyciel WF/ koordynator

I tydzień

 • I spotkanie z grupą projektową:

- zapoznanie zespołu z tematem projektu
- omówienie celu i założeń projektu
- zajęcia warsztatowe wprowadzające do pracy metodą projektu (temat, cele)
- wstępny plan działania
- ustalenie formuły komunikowania się
- ustaleniach kryteriów oceny

nauczyciel WF/ koordynator, wychowawca klasy VI, wytypowanej do udziału w projekcie

I tydzień

90 min.

 • II spotkanie z grupą projektową:

- zajęcia warsztatowe wprowadzające do pracy metodą projektu (sposoby zbierania informacji: wywiad, ankieta oraz formy prezentacji wyników działań)
- tworzenie zespołów zadaniowych
- przydział zadań poszczególnym zespołom

nauczyciel WF/ koordynator

I tydzień

90 min.

Zespoły podejmują zadania:

 • poszukiwanie odpowiedzi na pytania:

  Co oznacza termin HARTOWANIE?
  Jakie są sposoby hartowania organizmu?
  Dlaczego hartowanie organizmu ma pozytywny wpływ na zdrowie?

 • poszukiwanie informacji dotyczących zasad i sposobów hartowania organizmu powietrzem
 • poszukiwanie informacji dotyczących zasad i sposobów hartowania organizmu wodą
 • poszukiwanie informacji dotyczących zasad i sposobów hartowania organizmu temperaturą
 • poszukiwanie informacji na temat mądrości i przysłów dotyczących zdrowia.

zespoły

II-III tydzień

 • III spotkanie z grupą projektową:

- analiza przygotowanych materiałów

nauczyciel koordynator, zespoły

IV tydzień

 • Zespoły podejmują zadania:
 • przygotowanie i zawieszenie gazetek szkolnych
 • przygotowanie i przekazanie wychowawcom i uczniom pozostałych klas prezentacji dotyczącej przysłów i portfolio związanego z hartowaniem organizmu.

zespoły

IV tydzień

IV spotkanie z grupą projektową:

- podsumowanie projektu. Wspólna refleksja uczestników projektu nad zrealizowanym przedsięwzięciem, wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Ocena procesu pracy nad projektem i jego efektu dokonana przez nauczyciela, samoocenę ucznia oraz ocenę zespołu uczniów.

nauczyciel koordynator, wszystkie zespoły

IV tydzień

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.