Wspólna zabawa i kulturalne kibicowanie

Scenariusz lekcji, II etap edukacyjny, wychowanie fizyczne

Wymagania szczegółowe:

5. Sport

5.3 Uczeń wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania

Adresat:

Uczniowie klasy IV

Czas zajęć:

45 minut

Cele szczegółowe w zakresie wiadomości

Uczeń:

Cele szczegółowe w zakresie umiejętności

Uczeń:

Cele szczegółowe w zakresie postaw

Uczeń:

Metody nauczania:

zadaniowa ścisła, naśladowcza ścisła

Formy i miejsce zajęć

Formy nauczania: frontalna, indywidualna, grupowa

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna, boisko szkolne

Przybory i przyrządy:

Piłki nożne, słupki i znaczniki, rzutnik, komputer.

Zasoby multimedialne

 1. prezentacja multimedialna: „Kulturalny kibic”.
 2. quiz: „Zasady kulturalnego kibicowania”.

Opis przebiegu zajęć

Tok

Opis przebiegu zajęć

Uwagi organizacyjno – metodyczne

Część wstępna 5 – 10 minut

1. Czynności organizacyjno-porządkowe

 • Zbiórka w szeregu, przywitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć.
 • Zapoznanie uczniów z tematem lekcji.
 • Obejrzenie prezentacji multimedialnej.

Nauczyciel przeprowadza rozmowę z dziećmi nt. kulturalnego kibicowania. Pyta dzieci, co ich zdaniem oznacza słowo kibic i jak się przejawia właściwe, kulturalne kibicowanie?

Ustawienie w szeregu.

Dzieci w dowolnym siadzie.

Zastosowanie zasobów multimedialnych.

2. Rozgrzewka

Zabawa ożywiająca – „Piłkarski berek”

Wszystkie osoby biorące udział w zabawie biegają w obrębie boiska prowadząc piłkę blisko stopy. Zadaniem berka jest klepnięcie któregoś z uczestników. „Zberowany” wykonuje 5 przysiadów i sam staje się berkiem.

Nauczyciel rozdaje uczniom po jednej piłce nożnej, typuje berka. Dla utrudnienia zabawy nauczyciel może wytypować dodatkowych berków lub zalecić zabawę pogoni w parach.

Zabawa – „Naśladuj mistrza”

Nauczyciel demonstruje podstawowe sposoby poruszania się po boisku stojąc tyłem do ćwiczących:

 • Nauczyciel porusza się do przodu – grupa porusza się do przodu,
 • nauczyciel porusza się do tyłu – grupa porusza się do tyłu,
 • nauczyciel porusza się w prawo – grupa porusza się w prawo,
 • nauczyciel porusza się w lewo – grupa porusza się w lewo,
 • w truchcie, krążenia ramion oburącz w przód,
 • w truchcie do tyłu, krążenia ramion oburącz w tył,
 • „przekładanka piłkarska” w prawą stronę z jednoczesnym zginaniem i prostowaniem ramion przed sobą na wysokości klatki piersiowej,
 • „przekładanka piłkarska” w lewą stronę z jednoczesnym zginaniem i prostowaniem ramion nad głową,
 • w truchcie do przodu, naprzemienne krążenia ramion w przód,
 • w truchcie do tyłu, naprzemienne krążenia ramion w tył,
 • skipu „A” do przodu,
 • skipu „C” do tyłu,
 • krok „odstawno – dostawny” w prawą stronę ze wznosem ramion oburącz przed siebie,
 • krok „odsatwno – dostawny” w lewą stronę
 • „pajacyki klasyczne”,
 • marsz do przodu, co 3 krok siad prosty i klaśnięcie w dłonie, następnie powrót do pozycji wyjściowej bez pomocy rąk,
 • marsz do tyłu, co 3 krok podpór przodem i wykonanie 1 „pompki”,
 • stojąc w lekkim rozkroku z rękoma uniesionymi w górę, skłony tułowia w przód z pogłębieniem „na 3”,
 • stojąc w rozkroku z rękoma uniesionymi w górę, skłony tułowia do lewej i prawej nogi.

Ustawienie w rozsypce.

Nauczyciel bierze czynny udział w zabawie, jako osoba prowadząca, a dzieci go naśladują.

Część główna 25 – 30 minut

Wyścigi rzędów

 • Wyścig 1

Zadaniem dzieci jest bieg z piłką trzymaną oburącz do linii mety, okrążenie słupka, powrót na koniec swojego rzędu i przyjęcie pozycji siadu skrzyżnego.

 • Wyścig 2

Zadanie polega na pokonaniu trasy skokami na prawej nodze z piłką trzymaną oburącz, okrążeniu słupka
i powrocie skokami na lewej nodze. W tym wypadku zmiana zawodników następuje po przekazaniu piłki
z rąk do rąk.

 • Wyścig 3

Zadanie polega na jak najszybszym przemieszczaniu się slalomem pomiędzy 6 słupkami z trzymaną oburącz piłką. Uczestnicy na półmetku wykonują
5 przysiadów i wracają slalomem.

 • Wyścig 4

Zadanie polega na pokonaniu trasy wyścigu skokami obunóż slalomem miedzy słupkami z piłką umieszczoną pomiędzy kostkami. Jeśli piłka wypadnie, zawodnik wykonuje 3 pajacyki i ponownie umieszcza ją między nogami.

 • Wyścig 5

Dzieci trzymają się podczas wyścigu za dłonie, rękoma od wewnętrznej strony. Zadaniem dzieci jest przebiegnięcie do słupka, okrążenie go i powrót na swoje miejsce. Jeśli podczas wyścigu przewrócą słupek, musza go postawić na swoje miejsce
i wykonać 2 przysiady.

 • Wyścig 6

Uczniowie trzymając się za wewnętrzne ręce, wykonują skoki w przód na wewnętrznych nogach
z jednoczesnym krążeniem zewnętrznych rąk do przodu. Po ominięciu słupka wracają biegiem nadal trzymając się za ręce

Nauczyciel dzieli uczniów na 3 rzędy przez odliczanie.

Wyścigi odbywają się na odcinku od wyznaczonej linii startu do linii mety, o łącznej długości 12 m.

Wyścigi rzędów mają charakter rywalizacji, za którą nauczyciel przyznaje, w celu mobilizacji, następującą ilość punktów:
1 miejsce – 3 pkt.,
2 miejsce – 2 pkt.
i 3 miejsce – 1 pkt. Każda konkurencja jest rozgrywana dwukrotnie.

Uczniowie w rzędach tworzą pary.

Gra szkolna

Mecz piłki nożnej odbywa się ze zmianami zawodników co 2 min. Nauczyciel zachęca uczniów, aby w trakcie oczekiwania na zmianę na boisku zaangażowali się w aktywny doping pozytywny (zachęcające okrzyki, rymowane hasła, oklaski, poskoki).

Nauczyciel nie dopuszcza wulgaryzmów i obraźliwych komentarzy.

Nauczyciel dzieli uczniów na dwa zespoły.

W zależności od liczby osób oczekujących na swoją kolej nauczyciel zarządza zmianę po 2, 3 lub 4 osoby, aby każdy uczeń zdążył zagrać.

Część końcowa 10 minut

1. Ćwiczenia relaksacyjno-kompensacyjne

W trakcie wszystkich ćwiczeń obowiązuje zasada wdechu nosem i wydechu ustami.

 • W siadzie skrzyżnym, trzymając ręce na kolanach wdech z jednoczesnym wznosem barków w górę i wydech z jednoczesnym opuszczeniem barków i ściągnięciem łopatek,
 • w siadzie prostym podpartym, podczas wdechu wypchniecie miednicy do przodu, a następnie spokojny wydech i powrót do pozycji wyjściowej,
 • w leżeniu tyłem przyciągnięcie kolan do klatki piersiowej i wykonanie tzw. „kołyski”,
 • w leżeniu przodem naprzemienne wznosy lewej ręki i prawej nogi oraz prawej ręki i lewej nogi.

2. Podsumowanie lekcji

 • Zbiórka, omówienie lekcji.
 • Wymiana, spostrzeżeń nt. dopingu.
 • Nauczyciel zachęca do bycia kulturalnym kibicem i zawodnikiem. Podkreśla, że kibic jest utożsamiany z drużyną i dlatego jego zachowanie jest ważne dla jej wizerunku.
Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.