Poznajemy zasady kulturalnego kibicowania

Opis projektu edukacyjnego z wychowania fizycznego, II etap edukacyjny

Wymagania szczegółowe:

5. Sport. Uczeń:

5.3 wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania

Adresat :

Uczennice i uczniowie kl. VI

Czas trwania:

10 tygodni

Cele szczegółowe

Uczeń:

w zakresie wiadomości:

w zakresie umiejętności:

w zakresie postaw

Liczba i wielkość zespołów uczniowskich

4 zespoły 5-6 osobowe

Zadania zespołów

Wstępny harmonogram działań

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN / CZAS

 • I spotkanie z grupą projektową

- przedstawienie założeń projektu (temat, cele, terminy) i zadań dla zespołów

- podział na zespoły zadaniowe

- omówienie zasad współpracy i sposobów komunikowania się uczestników projektu

nauczyciel wychowania fizycznego – koordynator projektu

I tydzień 45 min.

 • II spotkanie z grupą projektową

- zajęcia warsztatowe na temat: planowania pracy w zespole, sposobów zbierania informacji i dokumentowania działań, form prezentacji wyników

nauczyciel wychowania fizycznego – koordynator projektu

II tydzień 45 min.

 • Zespoły realizują zadanie 1 – zebranie informacji/materiałów na temat przypadków negatywnych zachowań kibiców podczas masowych imprez sportowych w kraju i za granicą oraz konsekwencji prawnych takich zachowań.

zespoły

III – IV tydzień

w czasie pozaszkolnym

 • III spotkanie z grupą projektową

- prezentacja i omówienie zebranych przez zespoły materiałów

- omówienie założeń szkolnego kodeksu kibica

- przedstawienie organizacji i regulaminu zawodów międzyklasowych w minipiłce nożnej drużyn mieszanych (np. 4 chłopców + 2 dziewczynki z klas V i VI)

- przyjęcie przez zespoły zadań dodatkowych związanych z organizacją i prowadzeniem szkolnej imprezy sportowej:

zespół 1 – wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych (plakaty, ulotki) dotyczących zawodów, rozprowadzenie materiałów, opieka nad sprzętem podczas zawodów

zespół 2 – prowadzenie naboru drużyn, gromadzenie zgłoszeń, prowadzenie sekretariatu zawodów

zespół 3 – pomoc organizacyjna podczas zawodów (pilotowanie drużyn, pełnienie funkcji porządkowych, łącznikowych, sędziów pomocniczych)

zespół 4 – realizacja programu/scenariusza kibicowania (organizacja widowni)

zespoły, nauczyciel wychowania fizycznego – koordynator projektu

V tydzień 90 min.

 • Zespoły realizują zadanie 2 – opracowanie propozycji szkolnego kodeksu kibica.

zespoły

V tydzień w czasie pozaszkolnym

 • IV spotkanie z grupą projektową

- przedstawienie propozycji szkolnego kodeksu kibica

- opracowanie ostatecznej wersji kodeksu

- dyskusja nt. programu kulturalnego kibicowania podczas planowanej imprezy

zespoły,

nauczyciel wychowania fizycznego – koordynator projektu

VI tydzień 45 min.

 • Zespoły realizują zadanie 3 – przygotowanie propozycji programu kulturalnego kibicowania podczas szkolnej imprezy sportowej.

zespoły

VII tydzień W czasie pozaszkolnym

 • V spotkanie z grupą projektową

- prezentacja propozycji zespołów dotyczących programu kulturalnego kibicowania

- przyjęcie ostatecznej wersji

- opracowanie szczegółowego programu zawodów

- omówienie sposobów dzielenia się wiedzą z innymi – formy prezentacji wyników projektu

zespoły,

nauczyciel wychowania fizycznego – koordynator projektu

VIII tydzień 45 min.

 • Zespół 4 przygotowuje potencjalnych kibiców do realizacji programu kulturalnego kibicowania (kluby klasowe, sprzęt).

zespół 4

VIII tydzień

 • Zespoły realizują zadanie 4 – współorganizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów w minipiłce nożnej.

zespoły, zespół nauczycieli wychowania fizycznego

IX tydzień

w czasie pozalekcyjnym

 • Zespoły realizują zadanie 5 – opracowanie wariantów prezentacji wyników projektu; wdrożenie/wykonanie wybranych.
 • Podsumowanie i ocena projektu.

zespoły, nauczyciel wychowania fizycznego – koordynator projektu

IX – X tydzień w czasie pozalekcyjnym

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.