Scenariusz zajęć

III etap edukacyjny, informatyka

Temat: Posługiwanie się urządzeniami multimedialnymi
– mikrofon

Treści kształcenia:

Informatyka:

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

2) posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywania/odtwarzania obrazu i dźwięku.

Język polski:

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela.

3. Interpretacja. Uczeń:

3) Interpretuje głosowo wybrane utwory literackie (recytowane w całości lub we fragmentach).

Cele zoperacjonalizowane:

Uczeń:

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

Kompetencje kluczowe:


Środki dydaktyczne:

Metody nauczania:

Formy pracy:

Przebieg zajęć:

Etap przygotowawczy

Nauczyciel prosi uczniów, aby w Internecie wyszukali informacje na temat urządzeń do nagrywania dźwięków oraz rodzajów plików dźwiękowych.

Etap wstępny

Nauczyciel rozpoczyna dyskusję na temat urządzeń do nagrywania dźwięków, wyświetlając na projektorze multimedialnym prezentację pt. „Mikrofon”.

Zadaje uczniom pytania: Co to za urządzenia? Kto ich używa? Do czego można je wykorzystać (w sposób profesjonalny, amatorski itp.)? Na jakie urządzenia można nagrać dźwięk? W jaki sposób można przenieść plik audio na komputer?

Uczniowie zapisują notatkę:

„Najczęściej stosowane urządzenia do nagrywania dźwięków to: magnetofon, rejestrator, komputer, telefon, dyktafon.

Najczęściej stosowane sposoby przenoszenia plików audio na komputer to: bezpośrednie podłączenie urządzenia do komputera, kopiowanie poprzez sieć, kopiowanie przez Bluetooth, kopiowanie z karty pamięci lub z płyty”.

Etap realizacji

Nauczyciel za pomocą projektora multimedialnego wyświetla uczniom film (samouczek) pt. „Nagrywanie dźwięku”.

Po obejrzeniu filmu uczniowie podłączają mikrofon do komputera i postępując zgodnie z instrukcjami nauczyciela, konfigurują jego ustawienia w Panelu sterowania. Następnie sprawdzają ustawienia mikrofonu i, jeśli trzeba, na przykład zwiększają głośność nagrywania.

Nauczyciel dzieli uczniów na zespoły, których zadaniem jest:

Aby ułatwić uczniom zadanie, nauczyciel może ponownie wyświetlić film, używając funkcji stopklatki.

Zespoły kolejno uruchamiają rejestrator i nagrywają swoją zwrotkę. Pozostali uczniowie zachowują w tym czasie ciszę.

Etap końcowy

Nauczyciel poleca uczniom, aby wyszukali w Internecie i zapisali w zeszycie informacje o programach do nagrywania i odtwarzania dźwięku (np. po dwa programy do nagrywania i do odtwarzania). Po wykonaniu zadania liderzy zespołów kolejno odczytują zapisane informacje.

Dodatkowo:

Uczeń zdolny może zmontować kolejne zwrotki wiersza w całość i udostępnić nagranie kolegom i koleżankom z klasy np. drogą mailową.

Słowa kluczowe:

mikrofon, nagranie, odtwarzanie, dźwięk, Rejestrator Windows


[1] Przykładowe źródło: Jan Brzechwa, Sto bajek, Wydawnictwo Bajka, Warszawa 2011.