Scenariusz lekcji "Problemy na rynku pracy w Polsce"

Geografia, III etap edukacyjny

Temat : Problemy na rynku pracy w Polsce

Treści kształcenia

5.5.: uczeń podaje główne, aktualne problemy rynku pracy w Polsce i we własnym regionie.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń rozumie główne przyczyny bezrobocia w Polsce,
zna problemy rynku pracy w Polsce,
zna problemy rynku pracy we własnym regionie,
zna społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia,
rozumie wpływ przekształceń własnościowych w gospodarce na zmianę struktury zatrudnienia.

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi wymienić główne przyczyny bezrobocia w Polsce,
potrafi zaproponować działania zmniejszające zjawisko bezrobocia w Polsce,
poprawnie dobiera mapy w celu uzyskania szukanej informacji,
poprawnie czyta mapy,
samodzielnie uczy się,
współpracuje w grupie,
samodzielnie zdobywać informacje z różnych źródeł (materiały przygotowane przez nauczyciela),
rozwiązywać problemy przy użyciu dostępnych materiałów,
samodzielnie wyciąga końcowe wnioski.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Przebieg zajęć
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy