Scenariusz lekcji "Siła ciężkości"

Fizyka, III etap edukacyjny

Temat : Siła ciężkości

Treści kształcenia

Fizyka, 1, 9: uczeń posługuje się pojęciem siły ciężkości; Informatyka, 6, 1: wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów;

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń wie, że w próżni wszystkie ciała spadają swobodnie z tym samym przyspieszeniem.
wie, że na naszej szerokości geograficznej przyspieszenie grawitacyjne ma wartość g ≈ 10 m/s2.
znając masę ciała potrafi obliczyć jego ciężar.
wie, że przyspieszenie ciał spadających nie zależy od ich mas.
potrafi wskazać różnicę między masą a ciężarem

Nabywane umiejętności

Uczeń umie zastosować wzory na drogę i prędkość w ruchu jednostajnie zmiennym do obliczeń w swobodnym spadku.
potrafi obliczyć czas spadania, znając wysokość spadku.
potrafi dowieść niezależności przyspieszenia od masy spadającego ciała.
potrafi podać interpretację przyspieszenia grawitacyjnego.
potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Wstęp
  • Przebieg zajęć
  • Podsumowanie lekcji
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy