Scenariusz lekcji "Jeden rodzaj energii może zamienić się w inny"

Fizyka, III etap edukacyjny

Temat : Jeden rodzaj energii może zamienić się w inny

Treści kształcenia

Fizyka:2,5: Stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej; Informatyka, 6, 1: wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów;

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń wie, że jeden rodzaj energii może zamienić się w inny.
potrafi, na przykładzie spadającej swobodnie piłki, omówić przemiany energii.

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi podać zasadę zachowania energii mechanicznej.
rozwiązuje typowe zadania rachunkowe z zastosowaniem zasady zachowania energii mechanicznej.
potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Wstęp
  • Przebieg zajęć
  • Podsumowanie lekcji
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy