Scenariusz lekcji "Środowiska przyrodnicze sąsiadów Polski"

Geografia, III etap edukacyjny

Temat : Środowiska przyrodnicze sąsiadów Polski

Treści kształcenia

8.1.: uczeń charakteryzuje i porównuje, na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących z Polską; wykazuje ich zróżnicowanie społeczne i gospodarcze.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń wie, jakie jest położenie Polski w Europie,
jest świadom różnorodności środowiska przyrodniczego krajów sąsiadujących z Polską,
jest świadom różnorodności społecznej i gospodarczej krajów sąsiadujących z Polską,
charakteryzuje i porównuje środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących z Polską.

Nabywane umiejętności

Uczeń określa położenie Polski w Europie,
potrafi wymienić państwa graniczące z Polską,
potrafi scharakteryzować środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących z Polską,
potrafi porównać pod względem społecznym i gospodarczym kraje sąsiadujące z Polską
określa kierunki świata na mapie,
zna pisownię nazw miast i państw,
wskazuje na mapie stolice państw,
poprawnie dobiera mapy w celu uzyskania szukanej informacji,
poprawnie czyta mapy,
samodzielnie uczy się,
współpracuje w grupie.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Przebieg zajęć
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy