Scenariusz lekcji "Cechy kulturowe Bliskiego Wschodu"

Geografia, III etap edukacyjny

Temat : Cechy kulturowe Bliskiego Wschodu

Treści kształcenia

10.7.: uczeń charakteryzuje region Bliskiego Wschodu pod kątem cech kulturowych, zasobów ropy naftowej, kierunków i poziomu rozwoju gospodarczego; wskazuje miejsca konfliktów zbrojnych.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń opisuje położenie geograficzne i podział polityczny Bliskiego Wschodu,
podaje główne obszary występowania i wielkość zasobów światowych ropy naftowej na Bliskim Wschodzie,
formułuje wnioski dotyczące wielkości zasobów ropy naftowej oraz poziomu i kierunków rozwoju państw Bliskiego Wschodu,
wymienia religie powstałe na Półwyspie Arabskim,
wyjaśnia znaczenie Jerozolimy i Mekki dla poszczególnych religii,
wykazuje wpływ islamu na życie codzienne i gospodarkę regionu,
lokalizuje miejsca konfliktów zbrojnych.

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi scharakteryzować środowisko przyrodnicze Bliskiego Wschodu,
potrafi wymienić państwa Bliskiego Wschodu,
poprawnie dobiera mapy w celu uzyskania szukanej informacji,
poprawnie czyta mapy,
zdobywa, gromadzi i przetwarza informacje,
samodzielnie uczy się,
lokalizuje obiekty na różnych mapach,
współpracuje w grupie.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Przebieg zajęć
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy