Scenariusz lekcji "Jak działa silnik elektryczny prądu stałego"

Fizyka, III etap edukacyjny

Temat : Jak działa silnik elektryczny prądu stałego

Treści kształcenia

Fizyka, 5.6: opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów z elektromagnesami i wyjaśnia działanie silnika elektrycznego prądu stałego; Informatyka, 6.1: wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń zna budowę silnika prądu stałego,
zna zasadę działania silnika prądu stałego,
zna zastosowanie silników elektrycznych wie jak określać bieguny pola magnetycznego zwojnicy z prądem.

Nabywane umiejętności

Uczeń umie obserwować zdjęcia prezentowane na lekcji
umie wyciągać wnioski dotyczące cech oddziaływań
umie formułować wnioski i spostrzeżenia
potrafi podać przykłady zastosowań silników prądu stałego w nauce, technice, przemyśle.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Przebieg zajęć
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy