Scenariusz lekcji "Reakcja łańcuchowa"

Fizyka, IV etap edukacyjny

Temat : Reakcja łańcuchowa

Treści kształcenia

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń wyjaśnia reakcję rozszczepienia uranu 235U zachodzącą w wyniku pochłonięcia neutronu.
wyjaśnia wyniki zajścia reakcji łańcuchowej.
rozumie sposób działania oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem elektrowni jądrowych.

Nabywane umiejętności

Uczeń przedstawia na rysunkach poglądowych reakcję rozszczepienia uranu.
potrafi zapisać równanie reakcji rozszczepienia uranu.
analizuje przyczynę zajścia reakcji rozszczepienia uranu.
przedstawia schemat działania elektrowni jądrowej z reaktorem wodnym wrzącym.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Etap wstępny
  • Etap realizacji
  • Etap końcowy

  • *propozycja dla uczniów szczególnie uzdolnionych
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy