Scenariusz lekcji "Znaczenie skali mapy"

Geografia, III etap edukacyjny

Temat : Znaczenie skali mapy.

Treści kształcenia

Geografia:1.1. uczeń wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geograficznych na mapie; posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie

Geografia:1.3. uczeń posługuje się w terenie planem i mapą topograficzną, turystyczną i samochodową

 

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń zna pojęcie skali;

wymienia rodzaje skal;

umie zamieniać skale;

odczytuje odległości między punktami na mapie.

Nabywane umiejętności

Uczeń

umie zapisać skale w różnych postaciach;

oblicza odległości rzeczywiste na podstawie skali mapy;

dokonuje podziału map ze względu na skale;

lokalizuje obiekty na różnych mapach;

poprawnie dobiera mapy w celu uzyskania szukanej informacji;

samodzielnie uczy się;
współpracuje w grupie.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

 • Wstęp
 • Nauczyciel przedstawia zagadnienia, które będą poruszane na lekcji.
 • Przebieg zajęć
 • Podsumowanie lekcji
 • W podsumowaniu uczniowie oglądają film, wymieniają rodzaje skal i podają ich przykłady na wskazanych przez siebie mapach, zadają sobie nawzajem przykłady do rozwiązania przez poszukiwanie wskazanych punktów i obliczanie odległości między nimi.

  Środki dydaktyczne

  Metody nauczania

  Formy pracy