Scenariusz lekcji "Atrakcyjność Polski"

Geografia, III etap edukacyjny

Temat : Atrakcyjność Polski.

Treści kształcenia

7.4. uczeń przedstawia, np. w formie prezentacji multimedialnej, walory turystyczne wybranego regionu geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem jego walorów kulturowych; proponuje konkretne działania na rzecz jego ochrony we własnym regionie.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń zna co najmniej dwa podziały walorów turystycznych,
wymienia w każdej z grup walorów turystycznych Polski co najmniej jeden przykład obiektu,
zna najcenniejsze walory przyrodnicze i antropogeniczne własnego województwa,
zna pojęcie „Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO”,
zna co najmniej pięć obiektów w Polsce wpisanych na Listę UNESCO.

Nabywane umiejętności

Uczeń odczytać z mapy turystycznej przebieg szlaku turystycznego i wymienić ciekawe miejsca znajdujące się na jego trasie,
ocenić stopień atrakcyjności danego waloru turystycznego,
wyjaśnić fakt zróżnicowania wielkości bazy noclegowej w różnych regionach turystycznych Polski,
zaprojektować wycieczkę po najcenniejszych walorach turystycznych wybranego regionu na podstawie mapy turystycznej oraz folderów,
przedstawia i ocenia walory turystyczne własnego regionu,
uczeń odczytuje informacje o regionie wykorzystując różne źródła informacji geograficznej,
opisuje walory turystyczne (przyrodnicze i poza przyrodnicze) własnego regionu,
ocenia walory turystyczne własnego regionu,
wymienia czynniki wpływające na rozwój turystyki,
poprawnie dobiera mapy w celu uzyskania szukanej informacji,
poprawnie czyta mapy,
poprawnie czyta mapy,
samodzielnie uczy się,
współpracuje w grupie,
samodzielnie zdobywa informacje z różnych źródeł (materiały przygotowane przez nauczyciela).

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

 • Wstęp
 • Czynności organizacyjne – sprawdzenie listy obecności, zapisanie tematu lekcji na tablicy. Podanie celu lekcji i omówienie sposobu jej przeprowadzenia. Burza mózgów - czy Polska jest krajem atrakcyjnym dla turysty, czy też nie. Uzasadnij swoje zdanie. Zasób 1 FILM SAMOUCZEK Pytanie do uczniów - jakie znasz rodzaje turystyki? W jakich najchętniej uczestniczysz?
 • Przebieg zajęć
 • Podsumowanie lekcji
 • Każda grupa przygotowuje wycieczkę po wybranym regionie:
  Grupa 1 – wycieczka po Sudetach.
  Grupa 2 – wycieczka po Polesiu i Lubelszczyźnie.
  Grupa 3 – wycieczka po Karpatach.

  Środki dydaktyczne

  Metody nauczania

  Formy pracy