Scenariusz lekcji "Pasy krain geograficznych w Polsce"

Geografia, III etap edukacyjny

Temat : Pasy krain geograficznych w Polsce.

Treści kształcenia

7.2. uczeń charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, środowisko przyrodnicze głównych regionów geograficznych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu (również na podstawie obserwacji terenowych); uczeń potrafi samodzielnie zdobywać informacje z różnych źródeł (materiały przygotowane przez nauczyciela).

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń zna podział Polski na pasy krain geograficznych,
wymienia krainy położone w każdym pasie,
zna najcenniejsze walory środowiska przyrodniczego i geograficznego krain.

Nabywane umiejętności

Uczeń odczytać z mapy cechy środowiska geograficznego krain,
ocenić stopień atrakcyjności przyrodniczej krain,
uczeń odczytuje informacje o regionach wykorzystując różne źródła informacji geograficznej,
opisuje walory przyrodnicze i poza przyrodnicze regionów,
poprawnie dobiera mapy w celu uzyskania szukanej informacji,
poprawnie czyta mapy,
samodzielnie uczy się,
współpracuje w grupie.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

 • Wstęp
 • Czynności organizacyjne. Podanie tematu i celów lekcji ZASÓB 1 GALERIA ZDJĘĆ
 • Przebieg zajęć
 • Podsumowanie lekcji
 • PODSUMOWANIE ZASÓB 2 FILM

  Środki dydaktyczne

  Metody nauczania

  Formy pracy