Scenariusz lekcji "Ochrona środowiska w Polsce"

Geografia, III etap edukacyjny

Temat : Ochrona środowiska w Polsce.

Treści kształcenia

Wymagania szczegółowe Podstawy programowej : Geografia, 6.8: wykazuje konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego w Polsce; wymienia formy jego ochrony, proponuje konkretne działania na rzecz jego ochrony we własnym regionie;

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń wie, w jaki sposób chroni się przyrodę w Polsce,
rozumie różnicę między rezerwatem przyrody, parkiem narodowy i parkiem krajobrazowym
wie, czym jest pomnik przyrody.
wie, czym jest dziedzictwo kulturowe.
zna formy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego w Polsce.

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi wymienić sposoby ochrony przyrody w Polsce,
potrafi wymienić parki narodowe w Polsce,
potrafi wskazać na mapie położenie parków narodowych,
potrafi scharakteryzować wybrany park narodowy.
potrafi scharakteryzować środowisko kulturowe w Polsce.
Potrafi podać przykłady ochrony środowiska kulturowego.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Przebieg zajęć
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy