Scenariusz zajęć „Stany skupienia wody”

PRZYRODA, II etap edukacyjnyTemat: Stany skupienia wody.Treści kształcenia

Podstawa programowa: Punkt (3.3) [uczeń] obserwuje i rozróżnia stany skupienia wody, bada doświadczalnie zjawiska: parowania, skraplania, topnienia i zamarzania (krzepnięcia) wody;


Cele zoperacjonalizowane

UCZEŃ

wymienia stany skupienia wody;

rozumie zjawiska: parowanie, skraplanie, topnienie i zamarzanie;

wie jaki wpływ ma temperatura na stan skupienia wody;

wie jak się mierzy temperaturę;

wie co to jest termometr i do czego służy;

wie jaką rolę pełni woda dla otaczającego świata.Nabywane umiejętności:

UCZEŃ


potrafi wyjaśnić zmianę skupienia substancji;

potrafi wykonywać proste pomiary, oraz je zapisywać;

potrafi opisać i wyjaśnić różnice miedzy stanami skupienia wody;

wymienia przykłady substancji w różnych stanach skupienia;

potrafi analizować wnioski z obserwacji.Kompetencje kluczowe:
Etapy lekcji:

  1. Wstęp:  1. Przebieg zajęć:

Jezioro

Śnieg

Sopel

Para

Mgła

Tlen

Benzyna

Drewno

Kamień

OcetUczniowie zgadują stan skupienia.
  1. Podsumowanie:

Zadanie domowe

Opisz jaką rolę pełni woda w życiu człowieka.

Środki dydaktyczne

Metody nauczania

Formy pracyZadanie dla chętnych:

Przeprowadź doświadczenie! Przygotuj dwa słoiki oraz jedno wieczko. Do obu słoików wlej tyle samo wody. Załóż na jeden słoik wieczko i zakręć, drugi pozostaw otwarty. Odczekaj siedem dni, po upływie tego czasu sprawdź ile wody jest w słoikach. Dokonaj pomiaru i zapisz swoje obserwacje.Załączniki do scenariuszy:

  1. Symulacja „Zmiany stanów skupienia wody”


Nauczyciel kładzie kostkę lodu w ciepłym miejscu (np. blisko grzejnika). Uczniowie mają możliwość podczas lekcji obserwowania jak lód zmienia swój stan w ciekły a następnie wyparowuje. Nauczyciel kontroluje proces zamiany ciała stałego w ciecz, nakłania uczniów do obserwacji. Na koniec lekcji zwraca jeszcze raz uwagę na miejsce gdzie została położona kostka lodu (lód powinien zamienić się w ciecz następnie wyparować). Podsumowuje zjawisko.  1. Karta pracy „Pomiary temperatury wody w różnych stanach skupienia”Nauczyciel przygotowuje trzy naczynia / pojemniki. Do pierwszego z nich wsypuje lód, do drugiego wlewa do połowy wodę 1/2, resztę uzupełnia lodem 1/2. Ostatnie naczynie/pojemnik wypełnia w 2/3 wodą w 1/3 lodem. Nauczyciel wcześniej przygotowuje uczniom karty pracy. Jest na nich tabela zawierająca informacje o temperaturze wody:


czas pomiaru

temperatura w I naczyniu - lód
0 C

temperatura w II naczyniu- woda 1/2, lód 1/2

temperatura w III naczyniu-

2/3 wody, 1/3 lód

(uczniowie wpisują godz. rozpoczęcia badania)

Uczniowie wraz z nauczycielem za pomocą termometru, zachowując środki ostrożności sprawdzają temperaturę (nauczyciel wybiera chętnego ucznia, aby sam dokonał pomiaru) każdym naczyniu. Temperatura mierzona jest na początku lekcji, w trakcie i na końcu. Obserwacje zapisują w zeszycie.


Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.