Scenariusz zajęć

III etap edukacyjny, język polski, zajęcia z wychowawcą

Temat: Polubić siebie, czyli dlaczego ważny jest pozytywny obraz własnej osoby i ciała

Treści kształcenia:

Uczeń:

  1. Odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych – rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie – język polski (I.1.1),
  2. Samodzielnie dociera do informacji – w książkach, prasie, mediach elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych – język polski (I.2.1),
  3. Ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane, np. patriotyzm-nacjonalizm, tolerancja-nietolerancja, piękno-brzydota, a także rozpoznaje ich obecność w życiu oraz w literaturze i innych sztukach – język polski (II.4.1),
  4. Dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość – język polski (II.4.3).

Cele operacyjne:

Uczeń:

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

Środki dydaktyczne:

Metody nauczania:

Formy pracy:

Przed zajęciami:

Nauczyciel kilka dni przed zajęciami wybiera pięciu liderów – uczniów zdolnych, mających umiejętności organizacyjne, swobodę wypowiedzi – dla pięciu grup. Otrzymują oni zadanie, które przekazują pozostałym członkom grupy – odszukania w dostępnych źródłach (w książkach, mediach elektronicznych, prasie) informacji o osobach, które były bohaterami wywiadów pod wspólnym tytułem Niepokonani, przeprowadzonych przez Krzysztofa Ziemca. Młodzież ma zapoznać się z sylwetką autora i bohaterami jego cyklu. Są nimi: Monika Kuszyńska, Jakub Błaszczykowski, Robert Skolimowski, Radosław Pazura i Beata Pawlikowska. Każda grupa przygotowuje informacje na temat jednej z tych postaci na kartach pracy Mimo przeciwności.

Należy zadbać o to, by w zespołach znaleźli się oprócz uczniów zdolnych również ci z deficytami społecznymi, np. nieśmiali, mający problem z występowaniem na forum klasy.

Przebieg zajęć:

1. Nauczyciel wita się z uczniami, zapoznaje ich z tematem i celami zajęć, a następnie proponuje im wysłuchanie nagrania Przed królewskim majestatem.

Osobom z trudnościami słuchowymi (obniżona percepcja słuchowa, niedosłuch) lub z problemami ze skupieniem się można wręczyć wydruk z treścią słuchowiska, tak aby w trakcie odtwarzania materiału mogły w razie potrzeby jednocześnie śledzić tekst.

2. Po zakończeniu słuchowiska uczniowie odpowiadają swobodnie na zadawane przez nauczyciela pytania dotyczące treści nagrania:

Następnie prowadzący pyta: „Jaki związek ma treść słuchowiska z tematem dzisiejszych zajęć?”. Jeśli nie ma ochotników, nauczyciel prosi o wypowiedź liderów grup – osoby zdolne.

3. Praca w grupach.

Nauczyciel prosi uczniów, aby usiedli zgodnie z przydzielonymi wcześniej grupami. Liderzy odbierają karty pracy Konferencja prasowa. Zgodnie z poleceniem na karcie mają przygotować konferencję prasową (metodą dramy), podczas której zaprezentują sylwetkę danego bohatera wywiadów projektu Krzysztofa Ziemca pt. Niepokonani.

Liderzy przydzielają zadania uczniom, którzy mają odgrywać role dziennikarzy szkolnej gazetki (jej tytuł mają zaproponować sami). Gościem konferencji jest przydzielony bohater wywiadu z Niepokonanych, którego sylwetkę młodzież ma pokazać dzięki zadawaniu mu odpowiednich pytań. W rolę np. Moniki Kuszyńskiej może wejść uczennica zdolna, mająca predyspozycje aktorskie, krasomówcze, a w innym przypadku może to być lider lub uczeń, który zgromadził najwięcej wiadomości o postaci. Na przygotowanie pytań grupy mają 10 minut. Prezentacja każdego bohatera ma trwać 5 minut.

Uczniowie w grupach pracują, a lider inicjuje przedstawianie pomysłów do zapisania i motywuje pozostałych członków do podawania swoich propozycji pytań, dbając o dobrą atmosferę współpracy i szacunku. Nauczyciel w tym czasie przygotowuje na ekranie komputera lub tablicy interaktywnej sylwetki wybranych bohaterów i obserwuje pracę zespołów.

Po upływie czasu przeznaczonego na przygotowanie się grup do „konferencji” następuje prezentacja efektów pracy każdej z nich.

4. Prowadzący wraz z uczniami podsumowuje pracę wszystkich grup, komentując zaangażowanie poszczególnych osób. Prosi o wypowiedzi, do jakich refleksji skłoniły ich historie przedstawionych bohaterów.

5. Na zakończenie zajęć młodzież otrzymuje zadanie rozwinięcia myśli Beaty Pawlikowskiej: „Nie da się być szczęśliwym człowiekiem, jeżeli człowiek sam siebie nie lubi i nie szanuje. Każdy człowiek na Ziemi, niezależnie od tego, co przeszedł, jak wielkie ma wady czy słabości, jest godny tego, żeby go kochać i szanować” w odniesieniu do własnych doświadczeń.

Uwagi:

Nauczyciel może wybrać innych bohaterów wywiadów projektu Krzysztofa Ziemca Niepokonani. Zajęcia powinny dotyczyć uczniów starszych, będących w trzeciej klasie gimnazjum.

Treść słuchowiska do wydrukowania dla uczniów z trudnościami słuchowymi (obniżona percepcja słuchowa, niedosłuch) lub z problemami z koncentracją:

Przed królewskim majestatem

– Ich Królewskie Mości: król Ferdynand i królowa Izabela!

– Poproście tego żeglarza Kolumba. Miał nam coś do powiedzenia.

– Wstań. Z czym przychodzisz?

– Wasza Królewska Mość, Miłościwa Pani, pisałem już w liście, że planuję wielką wyprawę. Chcę odnaleźć nową drogę do Indii, drogę morską. Interesy królestwa bardzo ucierpiały od czasu, gdy Turcy zablokowali wszystkie trakty wiodące do Azji. Jeśli uda mi się dotrzeć do Indii morzem, cały kraj będzie mógł się cieszyć wschodnimi bogactwami, a sława Kastylii i Aragonii rozejdzie się po całej Europie.

– A dlaczego właśnie tobie mielibyśmy powierzyć tę trudną misję?

– Pani, od wczesnej młodości pływam po morzach i oceanach w celach handlowych. Byłem na Maderze, w Anglii, dotarłem też do Gwinei. Znam żeglarskie rzemiosło jak nikt inny.

– A jak chcesz tam dopłynąć? Skąd wiesz, w jakim kierunku się udać?

– Wasza Królewska Mość, nieustannie studiuję pisma antycznych mędrców, wszelkie mapy, zgłębiam tajniki astronomii, dzięki posługiwaniu się przyrządami astronomicznymi nawigacja nie sprawia mi żadnych trudności nawet nocą. Zamierzam wyruszyć na zachód, bo według mistrza Toscanellego, słynnego astronoma i matematyka, ta droga jest znacznie krótsza. Niedawno otrzymałem od niego kopie map i jego zapiski. Raz jeszcze wszystko przeliczyłem, wytyczyłem kurs Jeśli tylko Wasze Królewskie Mości będą tak łaskawe, wyrażą zgodę i udzielą mi swego poparcia, mogę rozpocząć przygotowania choćby jutro.

– Nie brakuje ci odwagi, Kolumbie Królewski małżonek i ja zastanowimy się nad twoim planem. Możesz odejść.