Scenariusz zajęć

III etap edukacyjny, wiedza o społeczeństwie, zajęcia z wychowawcą

Temat: Poznać siebie

Treści kształcenia:

  1. Kształtowanie postaw uczniów, ich tożsamości osobistej i społecznej, aktywności oraz szacunku dla własnego państwa – wiedza o społeczeństwie,
  2. Wszechstronne rozwijanie osobowości.

Cele operacyjne:

Uczeń:

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

Środki dydaktyczne:

Metody nauczania:

Formy pracy:

Przebieg zajęć:

1. Nauczyciel wita uczniów i zaprasza do zabawy na dobry początek. Każdy otrzymuje czystą kartkę i odrysowuje na niej swoją dłoń. W każdym z palców odrysowanej dłoni uczeń wpisuje jakąś swoją cechę, coś, co odróżnia go od innych; mogą to być cechy charakteru, rzeczy, które się w sobie lubi, jakaś umiejętność, wygląd zewnętrzny itp.

Chętni prezentują „swoje dłonie”.

2. Następnie nauczyciel i uczniowie metodą burzy mózgów dochodzą do odpowiedzi na pytanie, co to jest samoocena (sądy i opinie człowieka o samym sobie).

Podczas burzy mózgów jeden z uczniów zapisuje pomysły na tablicy. Nauczyciel może zaproponować tę funkcję komuś, kto potrafi jasno formułować myśli, ale też osobie nieśmiałej.

Przy tej metodzie nauczyciel nie ocenia wartości wypowiedzi, więc jest to dobry moment na umożliwienie zaistnienia słabszym uczniom, którzy na co dzień mają problemy z wypowiedziami na forum klasy.

3. Prowadzący zajęcia dzieli klasę na grupy 4-, 5-osobowe i zachęca do zapoznania się z materiałem w karcie pracy Godzina wychowawcza w klasie Michała.

Podczas pracy uczniów nauczyciel obserwuje dyskusje toczące się w grupach, wspiera w formułowaniu wniosków.

Należy zwrócić uwagę na to, aby skład grupy był różnorodny – by znaleźli się w niej uczniowie zdolni, którzy będą mogli pokierować pracą grupy, i uczniowie z dysfunkcjami, którzy dzięki pracy w zespole będą mogli odnieść sukces.

 

4. Po omówieniu wyników dyskusji nauczyciel zaprasza do obejrzenia materiału filmowego Znam siebie czy dopiero poznaję?, zawierającego wypowiedź pedagoga, w jaki sposób dokonywać samooceny, jakie pytania sobie zadawać.

Uczniom z trudnościami słuchowymi: z niedosłuchem lub obniżoną percepcją słuchową prowadzący zajęcia może włączyć napisy.

5. Po obejrzeniu filmu nauczyciel inicjuje krótką rozmowę, która ma na celu sprawdzenie, czego dowiedzieli się uczniowie, czy wiedzą, co jest najważniejsze w dokonywaniu samooceny itp. Następnie uczniowie w dotychczasowych grupach wykonują zadanie z karty pracy Co ma wpływ na naszą samoocenę?.

Wyznaczone przez grupę osoby prezentują wyniki pracy zespołów.

6. Nauczyciel podsumowuje wraz z uczniami zajęcia, stosując technikę „runda bez przymusu”. Młodzież kończy zdanie:

7. Prowadzący dziękuje uczniom za zaangażowanie podczas zajęć.