Scenariusz zajęć

II etap edukacyjny

Temat: Ja i czas (część II)

Treści kształcenia:

Uczeń:

  1. Uzasadnia potrzebę planowania zajęć w ciągu dnia i tygodnia; prawidłowo planuje i realizuje swój rozkład zajęć w ciągu dnia – przyroda (V.5),
  2. Wyjaśnia prawdziwe znaczenie własnych zachowań oraz ich przyczyny i konsekwencje – etyka (2),
  3. Sytuuje w czasie i opisuje wyprawę wiedeńską Jana III Sobieskiego – historia i społeczeństwo (2.1.2),
  4. Pozyskuje informacje z różnych źródeł oraz selekcjonuje je i porządkuje – historia i społeczeństwo (II),
  5. Tworzy krótką wypowiedź o postaci i wydarzeniu historycznym, posługując się poznanymi pojęciami – historia i społeczeństwo (III),
  6. Wyszukuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł – zajęcia komputerowe (III),
  7. Korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych
    i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów – zajęcia komputerowe (6.1).

Cele operacyjne:

Uczeń:

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

Środki dydaktyczne:

Metody nauczania:

Formy pracy: 

Na poprzednich zajęciach:

Przebieg zajęć:

1. Nauczyciel wita uczniów i prosi o przypomnienie najważniejszych wniosków poprzednich zajęć:

Nauczyciel koryguje i uzupełnia wypowiedzi dzieci, o ile występuje taka konieczność.

2. Wprowadzenie do tematu – zadanie interaktywne Jeden dzień z życia króla

Ćwiczenie wykonywane przy użyciu tablicy interaktywnej lub komputera. Zadaniem uczniów jest ułożenie planu przykładowego dnia średniowiecznego króla. Czynności, które należy odpowiednio uszeregować, tak aby utworzyły kształt klepsydry, to: przyjmowanie raportów, spotkanie z doradcami, obiad, drzemka, audiencja posła z sąsiedniego królestwa oraz uczta. Nauczyciel zwraca uwagę dzieci na wagę planowania czynności, które chcemy wykonać danego dnia: plan taki pozwala na uporządkowanie celów i określa najlepszy sposób ich osiągnięcia; dzięki planowaniu działań łatwiej też zadbać o równowagę między obowiązkami i przyjemnościami.

3. Prowadzący zajęcia przywołuje z poprzednich zajęć postać Jana III Sobieskiego i jego przygotowania do odsieczy wiedeńskiej, świadczące o doskonałej organizacji jego działań. Odwołując się do stwierdzenia padającego w słuchowisku, że król powinien odznaczać się nienaganną organizacją, nauczyciel przywołuje postać polityka, który również uważał, że osoba zarządzająca państwem musi być doskonale zorganizowana – Dwighta Davida Eisenhowera.

4. Wystąpienie uczniów, którzy przygotowali informacje na temat Dwighta Davida Eisenhowera i jego sposobu ustalania priorytetów.

5. Ćwiczenie z kartą pracy Planujemy dzień.

Uczniowie otrzymują kartę pracy, na której widnieje wiele rozmaitych czynności oraz kwadrat odpowiadający „macierzy Eisenhowera” – podzielony na cztery następujące części:
A. sprawy ważne i pilne, B. sprawy ważne i niepilne, C. sprawy nieważne i pilne oraz D. sprawy nieważne i niepilne. Są trzy wersje kart, różniących się przypisanym im czasem planowanych czynności w ciągu dnia: „do południa = 7.00 – 13.00”, „po szkole = 13.00 – 18.00” oraz „wieczór = 18.00 – 21.00”. Dzieci zostają podzielone na trzy grupy – każda dostaje inną wersję karty. Zadaniem uczniów jest przypisanie każdej czynności jednemu z pól kwadratu (A, B, C, D). Każda grupa ma swojego lidera, którego mianuje prowadzący zajęcia, starając się dobrać do tej roli ucznia mającego zarazem zdolności przywódcze i odznaczającego się dobrą organizacją czasu – on będzie zarządzać pracą grupy. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na wykonanie zadania nauczyciel prosi reprezentantów każdej z grup, aby przedstawili na tablicy wypełnione już kwadraty. Najlepiej, żeby było to dziecko nieśmiałe lub z innym deficytem społecznym, któremu wystąpienie w sytuacji publicznej pozwoli na przełamanie – choćby w niewielkim stopniu – bariery wstydu i dowartościowanie. Pozostali uczniowie mogą zadawać pytania członkom grupy, która właśnie prezentuje swój materiał, o uzasadnienie przydziału czynności do poszczególnych pól kwadratu.
 W komentarzu do zadania prowadzący zajęcia wskazuje na fakt, że każda czynność może być klasyfikowana różnie (przydzielona do różnych pól kwadratu), ponieważ jej „waga” oraz „pilność” zmienia się w zależności od tego, jakie cele sobie stawiamy, co jest dla nas ważne w danym momencie dnia, tygodnia, okresu życia. Podkreśla, że jedną z ważniejszych rzeczy w planowaniu własnego czasu jest umiejętność dostrzegania bliskich i dalszych celów, a także wartości.

6. Ćwiczenie z kartą pracy Wyobraź sobie, że jesteś…

Praca w grupach uprzednio utworzonych. Ćwiczenie jest odmianą zadania poprzedniego, mającą uświadomić, że waga różnych czynności może też zależeć od tego, kim jesteśmy – jakie role społeczne przyjęliśmy. Uczniowie niejako „wcielają się” w rolę kolarza, pianistki lub chirurga, w zależności od tego, która wersja karty zostanie wylosowana przez lidera danej grupy. Dalszy przebieg zadania jest analogiczny do ćwiczenia z kartą pracy Planujemy dzień.

7. Prezentacja wybranej przez ucznia aplikacji, pozwalającej na gospodarowanie sobą w czasie. Pokaz odbywa się przy użyciu tablicy interaktywnej lub komputera.

8. Podsumowanie zajęć.

Nauczyciel powraca do tych wątków zajęć (mając na uwadze obie ich części), które eksponowały dwóch ważnych w dziejach świata polityków: Jana III Sobieskiego i Dwighta Davida Eisenhowera. Wskazuje, że zarządzanie czasem jest wyjątkowo ważne w przypadku osób, od których zależą sprawy wielu innych ludzi. Bo zarządzając „swoim” czasem, wpływamy też na „cudzy” czas – nauczyciel przypomina różnicę między czasem (który jest wspólny) a odczuciem czasu. Na zakończenie zajęć prosi uczniów o podanie przykładów z życia codziennego, kiedy nasze zarządzanie czasem wpływa na innych ludzi, a następnie poleca dzieciom, aby w domu stworzyły swój plan następnego dnia. Zadanie zostanie sprawdzone na następnych zajęciach.