Historia w sztuce… sztuka w historiiZakres

IV etap edukacyjnyPrzedmiot

Historia sztukiWymagania szczegółowe:

2.1) porównuje style i kierunki, uwzględniając źródła inspiracji, wzajemne oddziaływania, wpływ mecenatu artystycznego, wydarzeń́ historycznych i kulturalnych oraz estetyki na cechy tych stylów;Temat lekcji:

Historia w sztuce… sztuka w historiiCzas na realizację:

2 godziny lekcyjne.Cele szczegółowe

wiadomości – uczeń:

 • wymienia style i kierunki,

 • zna wydarzenia historyczne ukazane w obrazach,

 • zna mecenasów sztuki


umiejętności – uczeń:

 • charakteryzuje zależności pomiędzy stylami i kierunkami w sztuce,

 • wymienia mecenasów wskazanym artystom,

 • przypisuje wydarzenia historyczne dziełom i umiejscawia je w czasie.


postawy:

 • kształtowanie świadomości historycznej,

 • szacunek dla dzieł, które pełnią ważną rolę w określonej kulturze i państwie,

 • rozbudzanie zainteresowań historycznych.Metody pracy:

podająca (wykład informacyjny), problemowa, praktyczna (ćwiczeniowa – karty pracy), eksponująca (pokaz materiału wizualnego)Forma pracy:

indywidualna, zbiorowaŚrodki dydaktyczne,


w tym zasoby multimedialne:

schemat w postaci linii czasu ukazujący wzajemne oddziaływanie na siebie poszczególnych stylów. – naśladownictwo stylów,

prezentacja multimedialna na temat wydarzeń́ historycznych ukazywanych w wybranych dziełach malarstwa z różnych okresów i różnych państw.Przebieg lekcji


faza wprowadzająca:

(5 min.)

 1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji).

 2. Nauczyciel przeprowadza mini wykład na temat znaczenia historii w życiu danego narodu.


faza realizacyjna:

(75 min.)


 1. Nauczyciel informuje uczniów o zależnościach pomiędzy stylami i kierunkami w sztuce - prezentuje schemat w postaci linii czasu ukazujący wzajemne oddziaływanie na siebie poszczególnych stylów.

 2. Uczniowie z pomocą nauczyciela wskazują na relacje pomiędzy stylami i kierunkami: przywołują nawiązania do starożytności w renesansie, baroku I klasycyzmie, (plany budowli, dekoracje architektoniczne, rzeźba, motywy antyczne w malarstwie), wskazują na dziedzictwo średniowieczne w stylach architektonicznych: neoromanizmie i neogotyku oraz w malarstwie romantyzmu (Friedrich, Constable), podają przykłady nawiązania do rrenesansu w architekturze neorenesansu oraz do bbaroku w neobaroku.

 3. Uczniowie otrzymują karty pracy. Nauczyciel wyświetla prezentację multimedialną na temat wydarzeń́ historycznych ukazywanych w wybranych dziełach malarstwa z różnych okresów i różnych państw, wzbogacając slajdy komentarzem na temat wydarzeń ukazanych w obrazach, na podstawie których są uzupełniane karty pracy:

Tytuł i autor obrazu

Wydarzenie historyczne

Bitwa pod Orszą

Bitwa pod Orszą - 7 i 8 września 1514 roku

Bitwa pod Chocimiem - Józef Brandt

Bitwa pod Chocimiem - 2 września – 9 października 1621 roku

Bitwa pod Waterloo Jana Willea Pienemaa

Bitwa pod Waterloo - 1815

Czarniecki pod Koldyngą – Józef Brandt

Kampania jutlandzka Stefana Czarnieckiego. W grudniu 1658 roku

Dirce chrześcijańska –Henryk Siemiradzki

Scena na arenie rzymskiego amfiteatru cesarza Nerona

Poddanie Bredy Diego Velázquez

Poddanie Bredy - 5 czerwca 1625 (wojna osiemdziesiącielnia)

Pożegnanie i Powitanie powstańca (dyptyk) – Artura Grottgera

Powstanie narodowe (styczniowe) przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863

Szarża w wąwozie Somosierra – Piotr Michałowski

Bitwa pod Somosierrą - 30 listopada 1808

Śluby Jana Kazimierza - Jan Matejko

Złożenie ślubowania obietnic rozszerzenia praw obywatelskich szlachcie i polepszenia bytu chłopstwu przez Jana Kazimierza 1 kwietnia 1656 roku we Lwowie

Stefan Batory pod Pskowem- Jan Matejko

Oblężenie Pskowa podczas wyprawy inflanckiej Stefana Batorego - 8 września 1581 do 6 lutego 1582 roku

Bitwa pod Grunwaldem - Jan Matejko

Zmagania wojenne wojsk polskich i litewskich z zakonem krzyżackim - 15 lipca 1410 roku na polach Grunwaldu, Stębarku i Łodwigowa

Stańczyk - - Jan Matejko

Upadku Smoleńska - 30 lipca 1514 roku

Rozstrzelanie powstańców madryckich 3 maja 1808 roku - Goya

Powstanie przeciwko okupacyjnej władzy napoleońskiej – 3 maja 1808 roku

Przybycie Marii Medycejskiej do Marsylii - Peter Paul Rubens

Uroczystość przybycia monarchini Marii Medycejskiej i jej orszaku do Marsylii

Podpisanie Deklaracji niepodległości - John Trumbull

Debata przed podpisaniem Deklaracji Niepodległości 2 lipca 1776 roku przez II Kongres Kontynentalny obradujący w Filadelfii

Polski Prometeusz – Horacy Vernet

Klęska Polski w powstaniu listopadowym w 1831 roku


II LEKCJA

 1. Nauczyciel wyjaśnia pojęcie mecenatu artystycznego jako opieki i protektoratu nad sztuką. Tłumaczy też pochodzenie pojęcia od nazwiska doradcy cesarza Gajusza Ciliniusza Mecenasa, który był między innymi protektorem poetów: Horacego i Wergiliusza.

 2. Uczniowie przypominają podczas burzy mózgów znanych protektorów sztuki. Uzupełniają kartę pracy – zadanie 2.


faza podsumowująca:

(10 min.)

 1. Sprawdzenie kart pracy – uzupełnienie i naniesienie korekty.

 2. Praca domowa: Wybierz i scharakteryzuj dowolny mecenat jednego z królów Polski.Karta pracy do lekcji

Historia w sztuce… sztuka w historii

 1. Malarstwo historyczne

Tytuł i autor obrazu

Wydarzenie historyczne

Bitwa pod Orszą


Bitwa pod Chocimiem - Józef Brandt

Bitwa pod Waterloo Jana Willea Pienemaa

Czarniecki pod Koldyngą – Józef Brandt


Dirce chrześcijańska –Henryk Siemiradzki


Poddanie Bredy Diego Velázquez


Pożegnanie i Powitanie powstańca (dyptyk) – Artura Grottgera


Szarża w wąwozie Somosierra – Piotr Michałowski


Śluby Jana Kazimierza - Jan Matejko


Stefan Batory pod Pskowem- Jan Matejko


Bitwa pod Grunwaldem - Jan Matejko


Stańczyk - - Jan Matejko


Rozstrzelanie powstańców madryckich 3 maja 1808 roku - Goya


Przybycie Marii Medycejskiej do Marsylii - Peter Paul Rubens


Podpisanie Deklaracji niepodległości - John Trumbull


Polski Prometeusz – Horacy Vernet 1. Mecenaty artystyczne

Zapoznaj się z mecenasami poniższych artystów a następnie przydziel mecenasów do grup

71.jpg

image001.png
Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.