Przygotowanie do pracy metodą projektu – formułowanie celów, planowanie i dokumentowanie działań, prezentowanie wyników.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH PRZYGOTOWUJĄCYCH UCZNIÓW DO PRACY METODĄ PROJEKTU DLA II ETAP EDUKACYJNEGO

Wymaganie szczegółowe uwzględnione w scenariuszu:

4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista.

Adresat:

Uczniowie i uczennice szkoły podstawowej

Czas trwania:

45 min.

Cele szczegółowe W zakresie wiadomości:

Uczeń:

Cele szczegółowe W zakresie umiejętności:

Uczeń:

Cele szczegółowe W zakresie postaw:

Uczeń:

Przybory i przyrządy:

Laptop, rzutnik, duże arkusze papieru, papier A4, karteczki samoprzylepne, mazaki, wizytówki, teczki (segregatory)

Materiały pomocnicze:

karty pracy :

 1. lista „Znajdź kogoś, kto …”
 2. karta pracy „Gwiazda pytań”
 3. karta pracy „Sposoby prezentacji wyników”

Materiały multimedialne:

 1. prezentacja: „Cele”
 2. prezentacja: „Planowanie, dokumentowanie”

przebieg zajęć

uwagi organizacyjno – metodyczne

 • Przywitaj uczniów, przeprowadź zabawę integrującą „Znajdź kogoś, kto…”. Rozdaj uczestnikom materiał 1 i poproś, by odnaleźli w grupie osoby z wymienionymi cechami.

Wszyscy w kręgu. Poza kręgiem stoliki do pracy w zespołach.

Zabawa toczy się w obrębie kręgu.

 • Przedstaw uczniom temat, omów cele zajęć. Omawiając cele, zwróć uwagę na zależność pojęć CELE – OSIĄGNIĘCIA. Spytaj uczniów, czy osiągnęli cele poprzednich zajęć (pojęcie projektu, temat projektu, sposoby zbierania informacji). Czy czegoś się dowiedzieli, czy czegoś się nauczyli?

Cel zrealizowany to osiągnięcie.

 • Poproś uczniów, by sformułowali pytanie, jakie trzeba sobie zadać, chcąc określić cel jakiejś czynności, działania.

W toku rozmowy powinno paść pytanie PO CO? – zapisz je na plakacie.

 • Demonstruj określenie celu, wskaż na rodzaje celów, pokaż, jak można określać cele projektu.
 • Zaproponuj uczniom dobranie się w pary, tak by osoby ją tworzące, miały dwie cechy wspólne określone w zabawie.

Prezentacja „Cele”.

 • Rozdaj uczniom po 3 karteczki samoprzylepne. W dostępnym dla wszystkich miejscu powieś plakat z wpisanym na środku przykładowym obszarem tematycznym.
 • Objaśnij zadanie: każda para zaproponuje 2 cele do projektu, który poświęcony byłby temu zagadnieniu i zapisze je na osobnych karteczkach. Następnie pary w dowolny sposób dobiorą się w czwórki, zapoznają się z celami partnerów oraz wspólnie uzupełnią i ustalą ostateczną wersję 4 celów. Karteczki z celami przykleją na plakat.
 • Omów wynik ćwiczenia, korygując zapisy i wskazując cele, które okazały się najważniejsze dla grupy. Zaproponuj inne cele (występuj z pozycji ucznia).
 • Podziel grupę na 4 zespoły przy pomocy losowania wizytówek samoprzylepnych w czterech kolorach lub czterech różnych kształtach (np. zwierzęta, figury geometryczne, wizerunki przyborów sportowych). Rozdaj wszystkim materiał 2„Gwiazdę pytań” oraz po jednym, dużym promieniu „Gwiazdy pytań” dla każdego zespołu. W środku kręgu, na podłodze przyklej okrągły plakat z obszarem tematycznym i promień z pytaniem o cel.

Np.
ZAGROŻENIE
- na drodze
- nad wodą i w górach
- podczas korzystania ze sprzętu i urządzeń sportowych.

 • Demonstruj kolejne slajdy, wskazując na znaczenie planowania działań i gromadzenia przydatnych materiałów.

Prezentacja „Planowanie, dokumentowanie projektu”.

 • Objaśnij zadanie dla zespołów: uczniowie najpierw samodzielnie wpisują w promienie odpowiedzi na pytania zawarte w „Gwieździe pytań”, następnie, po dyskusji w zespole, odpowiadają na pytanie z dużego promienia. Doklejają swój promień na podłodze.

To, co uczniowie wpiszą w promień z pytaniem: Z KIM?, może być wskazówką przy podziale na zespoły realizujące później konkretny projekt.

W promieniu z pytaniami: CO? i JAK? mogą pojawić się działania, będące jednocześnie formą prezentacji wyników projektu.

 • Zachęć uczniów do komentowania wyniku ćwiczenia. Zwróć uwagę na pomysły , które można będzie wykorzystać przy dzieleniu się wiedzą z innymi.
 • Zaproponuj uczniom pracę domową – pracując w parach, przy pomocy materiału 3– „Sposoby prezentacji wyników”,opracujcie opisy sposobów zaprezentowania innym wyników pracy projektowej. Poproś o uzupełnienie teczek o materiały z zajęć.

Wszyscy wokół dużej „Gwiazdy pytań”.

 • Podsumuj zajęcia. Uzyskaj opinie uczniów na temat np. satysfakcji z udziału w zajęciach, ich aktywności, atmosfery zajęć. Pożegnaj się.

Np. zdania niedokończone, tarcza strzelnicza, rybi szkielet.

1. Znajdź kogoś kto… i zapisz jego imię/imiona

jest równy Tobie wzrostem

ma przedramię (od łokcia po czubki palców) tej samej długości co Ty

Jest spod takiego samego znaku zodiaku co Ty

potrafi zwinąć język w „trąbkę”

przeczytał wszystkie opowieści
o Mikołajku

?

2. Gwiazda pytań

3. Sposoby prezentowania wyników

lp

W jaki sposób podzielisz się wiedzą z innymi?
Jak zaprezentujesz wyniki swojej pracy?

Opisz krótko:

- jak to zrobisz?

- dla kogo to zrobisz?

- kiedy to zrobisz?

- z kim to zrobisz?

1

Np.

Wykonam plakaty/kolaże

Np.

Plakaty będą oglądać uczniowie
i nauczyciele naszej szkoły. Może także rodzice. Plakaty będą wisieć
w holu na parterze albo przy sali gimnastycznej. Na plakatach będą zdjęcia, rysunki, teksty. Zrobię je razem z …….

2

3

4

5

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.