Scenariusz zajęć

IV etap edukacyjny, informatyka

Temat: Logotypy - program Inkscape

Treści kształcenia:

Informatyka:

4. Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych

liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów. Uczeń:

1) edytuje obrazy w grafice rastrowej i wektorowej, dostrzega i wykorzystuje różnice

między tymi typami obrazów.

Cele zoperacjonalizowane:

Uczeń:

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

Kompetencje kluczowe:

Środki dydaktyczne:

Metody nauczania:

Formy pracy:

Przebieg zajęć:

Etap przygotowawczy

Nauczyciel prosi uczniów, aby przynieśli na zajęcia przykłady różnych logotypów (znajdujące się na stronach internetowych, wydrukowane, wycięte z różnych produktów).

Etap wstępny

Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od dyskusji na temat znaków logo. Prosi, aby uczniowie pokazali przyniesione logotypy. Pyta, do czego służą takie znaki, czym się charakteryzują, jakie są cechy doskonałego znaku logo.

Uczniowie wspólnie wymyślają przedsięwzięcie (stowarzyszenie, fundację, firmę itp.), nadają mu nazwę i określają, czego będzie dotyczyć. Do wymyślonego przedsięwzięcia będą tworzyć, indywidualnie lub w parach, logo.

Etap realizacji

Nauczyciel poleca uczniom wyszukanie w Internecie pojęcia identyfikacji wizualnej i zasad, na jakich można wykorzystywać dany znak logo. Informuje, że znaków logo nie można zniekształcać, umieszczać na tle innym niż dozwolone, zmieniać kolorów itp. Natomiast można zmieniać ich wielkość (mniejsze np. na opakowaniu produktu, a te największe na drukach wielkoformatowych o wysokości całego budynku).

Jak sprawić, aby powiększanie obrazu nie powodowało utraty jego jakości?

Prowadzący zajęcia wyjaśnia pojęcie grafiki wektorowej i możliwości jej wykorzystania właśnie do celów projektowania logotypów.

Następnie wyświetla film samouczek pt. „Wprowadzenie do grafiki wektorowej”.

Po obejrzeniu filmu uczniowie uruchamiają program Inkscape i wykonują w nim polecenia nauczyciela:

  1. Narysuj dowolny kształt za pomocą narzędzia do rysowania.
  2. Dodaj tekst do tworzonego obiektu.
  3. Użyj na tym obiekcie wybranego efektu.
  4. Sformatuj wpisany tekst i zmień jego kolor.
  5. Zgrupuj wszystkie narysowane obiekty.
  6. Powiększ rysunek, rozciągając go na cały obszar rysowania.
  7. Zapisz wykonany projekt w formacie PDF.

Nauczyciel może równocześnie pokazywać wykonywane czynności na rzutniku.

Po wykonaniu tego ćwiczenia uczniowie przystępują do rysowania znaku logo dla wymyślonego wcześniej przedsięwzięcia. Na koniec zapisują swoje prace w pliku PDF.

Etap końcowy

Uczniowie prezentują swoje prace na forum klasy i wybierają najciekawszy pomysł i najlepsze wykonanie.

Na zakończenie zajęć wykonują ćwiczenie interaktywne pt. „Grafika wektorowa”.

Słowa kluczowe:

grafika, logotyp, logo, obiekt, identyfikacja wizualna