Scenariusz zajęć

IV etap edukacyjny, informatyka

Temat: Khan Academy

Treści kształcenia:

Informatyka:

6. Wykorzystywanie komputera oraz programów edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Uczeń:

2) korzysta z zasobów edukacyjnych udostępnianych na portalach przeznaczonych do kształcenia na odległość;

2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji. Uczeń:

1) znajduje dokumenty i informacje w udostępnianych w Internecie bazach danych (np. bibliotecznych, statystycznych, w sklepach internetowych), ocenia ich przydatność i wiarygodność i gromadzi je na potrzeby realizowanych projektów z różnych dziedzin;

7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań, opisywanie zastosowań informatyki, ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Uczeń:

1) wyjaśnia szanse i zagrożenia dla rozwoju społecznego i gospodarczego oraz dla obywateli, związane z rozwojem informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych;

2) stosuje normy etyczne i prawne związane z rozpowszechnianiem programów komputerowych, bezpieczeństwem i ochroną danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych.

Cele zoperacjonalizowane:

Uczeń:

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

Kompetencje kluczowe:

Środki dydaktyczne:

Metody nauczania:

Formy pracy:

Przebieg zajęć:

Etap przygotowawczy

Nauczyciel prosi uczniów, aby przypomnieli sobie informacje o portalach edukacyjnych oraz zastanowili się, jakie inne funkcje na tych portalach mogłyby być przydatne i mogłyby urozmaicić naukę ich użytkownikom.

Nauczyciel może dodatkowo poprosić uczniów, aby wyszukali w Internecie portale, które będą bliskie ich pomysłom na urozmaicenie e-learningu. Mogą znaleźć najbardziej odpowiadający im portal oraz przygotować jego krótką charakterystykę (jakie zasoby udostępnia użytkownikom, jakie są warunki korzystania z niego, dlaczego ten portal mógłby zainteresować uczniów).

Etap wstępny

Założenie: uczniowie mają swoje skrzynki e-mail w usłudze Gmail.

Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od dyskusji, w której uczniowie wymieniają funkcje portali edukacyjnych wspomagające nauczanie i mobilizujące użytkowników do lepszej pracy, np.:

Uczniowie przytaczają przykłady wyszukanych przez siebie portali edukacyjnych. Nauczyciel wskazuje uczniów, którzy wyszukane platformy prezentują na forum klasy (np. korzystając z rzutnika).

Jeżeli któryś z uczniów wybrał portal Khan Academy, nauczyciel przenosi jego wystąpienie do etapu realizacji.


Etap realizacji

Nauczyciel wyświetla film (samouczek) pt. „Czym jest Khan Academy?”, aby zademonstrować uczniom funkcjonalność tej platformy.

Jeśli któryś z uczniów przygotował się do zajęć rozpoznając własności platformy Khan Academy, to nauczyciel prosi go o zaprezentowanie tej platformy na forum klasy (np. za pomocą rzutnika).

Następnie prosi uczniów, aby zalogowali się na swoje konta Gmail, przeszli na stronę http://www.edukacjaprzyszlosci.pl/ i spróbowali samodzielnie wyszukać na tej platformie funkcje, o jakich rozmawiali w etapie wstępnym, czyli:

Uczniowie oglądają film (samouczek) pt. „Podstawy korzystania z Khan Academy” i poznają zasady korzystania z omawianej na zajęciach platformy edukacyjnej.

Nauczyciel poleca uczniom wykonanie kilku zadań demonstrujących interfejs serwisu oraz jego możliwości. Zadania powinny być powiązane z profilem klasy (np. fizyka lub biologia).

Dla danej dziedziny nauki mogą to być polecenia typu:

Na koniec etapu wstępnego nauczyciel sprawdza, czy zadania zostały wykonane, i rozpoczyna dyskusję na temat możliwości, jakie stwarza uczniom platforma Khan Academy. Uczniowie wyrażają swoje opinie na temat tego serwisu i porównują go z innymi znalezionymi przez siebie platformami.

Etap końcowy

Nauczyciel proponuje uczniom zaplanowanie nagrania filmu edukacyjnego dla swoich młodszych kolegów, np. gimnazjalistów, z wybranego przedmiotu, na wybrany temat. Uczniowie powinni napisać na kartkach treść wykładu (np. wyjaśnienie rozwiązania układu równań z dwoma niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników lub wyjaśnienie budowy cząsteczki węgla i jego odmian alotropowych) oraz za pomocą rejestratora dźwięku Windows nagrać komentarz.

Nauczyciel wskazuje autora najciekawszego wykładu, który ma możliwość zaprezentowania swojej pracy na forum klasy.


Dodatkowo:

Uczeń zdolny może nagrać taki wykład (z wybranego przez siebie zagadnienia), umieścić na portalu YouTube i udostępnić kolegom i koleżankom.

Słowa kluczowe:

e-learning, edukacja online, Khan Academy, platforma edukacyjna