Scenariusz lekcji "Ciepło właściwe, ciepło topnienia i ciepło parowania"

Fizyka, III etap edukacyjny

Temat : Ciepło właściwe, ciepło topnienia i ciepło parowania.

Treści kształcenia

Fizyka, 2, 10: uczeń posługuje się pojęciem ciepła właściwego, ciepła topnienia i ciepła parowania; Informatyka, 6, 1: uczeń wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów;

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń wie, od czego zależy ilość ciepła potrzebna do ogrzania ciała;
wie, że topnienie i krzepnięcie substancji krystalicznej odbywa się w stałej temperaturze;
wie, że dla danej substancji krystalicznej ciepło topnienia jest równe ciepłu krzepnięcia;
zna jednostki ciepła topnienia i krzepnięcia;
wie, że podczas parowania ciepło jest pobierane przez ciało, a podczas skraplania oddawane do otoczenia.

Nabywane umiejętności

Uczeń rozumie i wie, co to jest ciepło właściwe;
potrafi zastosować do obliczeń wyrażenie Q =mc∆t.
potrafi wyjaśnić zjawiska cieplne zachodzące podczas zmian stanu skupienia materii;
zna i rozumie pojęcia ciepła topnienia i krzepnięcia;
wie, jakie znaczenie dla przyrody ma wyjątkowo duże ciepło topnienia lodu i krzepnięcia wody;
potrafi określić ciepło parowania i skraplania;
zna wyrażenie na obliczanie ciepła parowania;
potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

 • Wstęp
 • Odpytanie uczniów z ciepła, jako formy przekazywania energii np.:
  1. Omów sposoby zmiany energii wewnętrznej.
  2. Omów sposoby przekazywania ciepła między ciałami o różnej temperaturze.
  3. Od jakich wielkości zależy ilość wypromieniowanego przez ciało ciepła w jednostce czasu?
 • Przebieg zajęć
 • Środki dydaktyczne

  Metody nauczania

  Formy pracy