Scenariusz lekcji "Wielkie miasta"

Geografia, IV etap edukacyjny

Temat : Wielkie miasta

Treści kształcenia

Geografia, 1.5: [Uczeń] identyfikuje i wyjaśnia procesy wzrostu liczby ludności oraz ekspansji przestrzennej wielkich metropolii świata; poznaje przyczyny powstawania dzielnic nędzy, wzrostu przestępczości, degradacji środowiska przyrodniczego, problemów komunikacyjnych;

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń określa znaczenie miast metropolitarnych na świecie,
przedstawia skutki rozwoju wielkich miast,
wymienia główne cechy metropolii i megamiasta,
wymienia czynniki decydujące o rozwoju terytorialnym i ludnościowym wielkich miast w różnych rejonach świata,
wyjaśnia przyczyny szybkiego rozwoju miast w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo,
ocenia skutki tworzenia się dzielnic nędzy na obrzeżach wielkich miast,
charakteryzuje główne problemy wielkich miast.

Nabywane umiejętności

Uczeń lokalizuje obiekty na różnych mapach,
poprawnie dobiera mapy w celu uzyskania szukanej informacji,
poprawnie czyta mapy,
zdobywa, gromadzi i przetwarza informacje,
samodzielnie uczy się,
współpracuje w grupie.

Kompetencje kluczowe

Przedmiot nauczania

Etapy lekcji

  • Wstęp
  • Przebieg zajęć
  • Podsumowanie lekcji
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy