Scenariusz lekcji "Chrońmy środowisko"

Geografia, IV etap edukacyjny

Temat : Chrońmy środowisko

Treści kształcenia

Geografia: 3.5 : uczeń wykazuje na przykładach pozaprzyrodnicze czynniki zmieniające relację człowiek - środowisko przyrodnicze (rozszerzanie udziału technologii energooszczędnych, zmiany modelu konsumpcji, zmiany poglądów dotyczących ochrony środowiska), przedstawia zmiany modelu konsumpcji, przedstawia zmiany poglądów dotyczących ochrony środowiska

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń na podstawie mapy omawia stan środowiska przyrodniczego,
wskazuje postawy i działania proekologiczne,
wyjaśnia pojęcie antropopresja,
określa różnicę między degradacją a dewastacją środowiska,
na podstawie mapy wykazuje zależność między stanem środowiska a jakością życia ludzi,
wyjaśnia pojęcie: rozwój zrównoważony,
przedstawia zmiany w relacjach człowiek-środowisko,
wskazuje czynniki zmieniające relacje człowiek-środowisko,
podaje przykłady rozwiązań sprzyjających środowisku w przemyśle, rolnictwie, transporcie, gospodarce komunalnej,
podaje przykłady działań proekologicznych w środowisku lokalnym,
przedstawia idee zrównoważonego rozwoju,
wskazuje główne obszary działań dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju,
omawia relacje człowiek-środowisko na wybranym przykładzie.

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi wymienić technologie przyjazne środowisku,
potrafi wymienić cechy domów ekologicznych,
potrafi dokonać podziału domów ekologicznych,
lokalizuje obiekty na różnych mapach,
poprawnie dobiera mapy w celu uzyskania szukanej informacji,
poprawnie czyta mapy,
zdobywa, gromadzi i przetwarza informacje,
samodzielnie uczy się,
współpracuje w grupie.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Przebieg zajęć
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy