Scenariusz lekcji "Globalne ocieplenie"

Geografia, III etap edukacyjny

Temat : Globalne ocieplenie

Treści kształcenia

I.3.3. uczeń: rozróżnia przyczyny zachodzących współcześnie globalnych zmian klimatu (ocieplenia globalnego); ocenia rozwiązania podejmowane w skali globalnej i regionalnej zapobiegające temu zjawisku.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń wymienia naturalne i antropogeniczne źródła zanieczyszczeń atmosfery,
wyjaśnia mechanizm powstawania efektu cieplarnianego,
przedstawia skutki globalnych zmian klimatu,
wymienia przykłady przyrodniczych, społeczno-gospodarczych i politycznych konse¬kwencji podnoszenia się temperatury na Ziemi,
tłumaczy wpływ gazów cieplarnianych na podniesienie temperatury powietrza,
tworzy modele przyczynowo - skutkowe obrazujące globalne ocieplenie klimatu,
wskazuje na mapie państwa o największej emisji CO2 do atmosfery,
wymienia przykłady działań w skali regionalnej i globalnej podejmowanej w celu ograni¬czenia emisji CO2,
proponuje działania na rzecz ograniczania zanieczyszczeń atmosfery,
dokonuje oceny działań podejmowanych w celu ograniczenia globalnego ocieplenia,
wyjaśnia wpływ limitów emisji dwutlenku węgla na gospodarkę państw,
uzasadnia konieczność współpracy międzynarodowej w zakresie walki z globalnym ocie¬pleniem klimatu.

Nabywane umiejętności

Uczeń lokalizuje obiekty na różnych mapach,
poprawnie dobiera mapy w celu uzyskania szukanej informacji,
poprawnie czyta mapy,
zdobywa, gromadzi i przetwarza informacje,
samodzielnie uczy się,
współpracuje w grupie.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Przebieg zajęć
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy