Scenariusz zajęć „Rodzaje mieszanin”

Chemia, III etap edukacyjnyTemat: Rodzaje mieszanin.Treści kształcenia


Podstawa programowa: Punkt (1.7) [uczeń] opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych.


Cele zoperacjonalizowane


UCZEŃ:

wie, co to jest mieszanina i czym się różni od związku chemicznego

wyjaśnia jak odróżnić mieszaninę od związku chemicznego

definiuje pojęcia: mieszanina, mieszanina jednorodna, mieszanina niejednorodnaNabywane umiejętności


UCZEŃ:


rozróżnia mieszaniny jednorodne od niejednorodnych

potrafi sporządzić proste mieszaniny

wykonuje doświadczenie zgodnie z instrukcją

obserwuje przebieg doświadczenia

analizuje i wyciąga wnioski z przeprowadzanych doświadczeń

posługuje się w sposób bezpieczny odczynnikami chemicznymi, sprzętem i szkłem laboratoryjnymKompetencje kluczowe


Etapy lekcji


  1. Wstęp:


Nauczyciel podaje temat zajęć. Uczniowie przypominają swoje wiadomości o pierwiastku i związku chemicznym.

Następnie zastanawiają się nad pojęciem mieszanina i z pomocą nauczyciela definiują to pojęcie.

Uczniowie korzystając z podręcznika, encyklopedii oraz z Internetu podają przykłady różnych mieszanin. Zapisują swoje wnioski w zeszycie.


  1. Przebieg zajęć:


Nauczyciel wprowadza definicję mieszaniny jednorodnej i niejednorodnej. Uczniowie zapisują ją w zeszytach.

W kolejnej części lekcji następuje pokaz zestawu zdjęć mieszanin jednorodnych i niejednorodnych. Uczniowie w trakcie oglądania zdjęć zapisują ich charakterystyczne cechy.

Nauczyciel podsumowuje ich spostrzeżenia.

Uczniowie sporządzają swoje własne mieszaniny jednorodne i niejednorodne.


Instrukcja przeprowadzenia obserwacji

1. Opis teoretyczny omawianego zjawiska:

Sporządzanie mieszanin jednorodnych i niejednorodnych2. Ustalenie celu i obiektu prowadzonych badań:

Celem obserwacji są mieszaniny jednorodne i niejednorodne.3. Sposób przygotowania obserwacji (czas, miejsce itd.):

Obserwacja jest prowadzona podczas lekcji chemii w klasie. Nauczyciel przygotowuje dla każdego ucznia następujący sprzęt i substancje: woda, piasek, cukier, zlewki, próbówki.

Przykładowe doświadczenia do wykonania przez uczniów.Doświadczenie nr 1

Do probówki z wodą dodaj piasek. Zamieszaj i odstaw na kilka minut. Co obserwujesz? Jaki to rodzaj mieszaniny?Doświadczenie nr 2

Do probówki z wodą dodaj rozdrobnioną kredę szkolną. Zamieszaj i odstaw. Co obserwujesz? Jaki to rodzaj mieszaniny?4. Sposób przeprowadzenia obserwacji:

Wszyscy uczniowie przeprowadzają doświadczenia. Wspólnie zapisują obserwacje i formułują wnioski w zeszytach.


  1. Podsumowanie:


W krótkiej pogadance uczniowie zastanawiają się, jakie są różnice między mieszaniną a związkiem chemicznym. Zapisują swoje wnioski w zeszycie.

Nauczyciel zadaje i wyjaśnia pracę domową. Ocenia pracę uczniów.


Środki dydaktyczneMetody nauczaniaFormy pracyPraca domowa


Wyjaśnij, dlaczego powietrze jest mieszaniną?Zadanie dla chętnych


Jakie znasz stopy metali? Napisz ich zastosowanie w życiu codziennym.Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.