SCENARIUSZ ZAJĘĆ „PŁAZY I GADY”

Przyroda, II etap edukacyjnyTemat: Płazy i gady.


Treści kształcenia


Podstawa programowa: Punkt (4.4) [uczeń] opisuje przystosowania budowy zewnętrznej organizmów i czynności życiowych organizmów lądowych do środowiska życia, na przykładach obserwowanych organizmów.Cele zoperacjonalizowaneUCZEŃ

Definiuje pojęcia: skrzek, kijanka, jajorodność, zmiennocieplność, rozdzielnopłciowość.

Wymienia i objaśnia przystosowania płazów do życia w środowisku wodno-lądowym.

Objaśnia cykl rozwojowy żaby.

Podaje przykłady gatunków płazów ogoniastych i bezogonowych.

Podaje przykłady gatunków należących do gromady gadów.

Wymienia i objaśnia przystosowania gadów do życia w środowisku lądowym.
Nabywane umiejętności


UCZEŃ
Objaśnia różnice w warunkach życia panujących w wodzie i na lądzie.

Rozumie konieczność przystosowania się zwierząt w toku ewolucji do życia poza środowiskiem wodnym.

Zna gatunki płazów i gadów występujących w Polsce.

Wie, że wszystkie gady i płazy w Polsce są objęte ochroną.
Kompetencje kluczoweEtapy lekcji


  1. Wstęp:

Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji na temat przystosowania ryb do życia w środowisku wodnym.


  1. Przebieg zajęć:

Nauczyciel zadaje uczniom pytanie, czym różni się życie na lądzie od życia w wodzie. Oczekiwane odpowiedzi:


Nauczyciel wyjaśnia, że wraz z tokiem ewolucji, organizmy zaczęły wychodzić z wody i opanowywać środowisko lądowe. Zwierzęta żyjące nad wodami i na łąkach, które przystosowały się do życia w środowisku wodno-lądowym, nazywamy płazami.

Na tablicy interaktywnej wyświetla zdjęcie żaby, zawarte w Ilustracji interaktywnej „Przystosowanie organizmu do życia na lądzie”, na podstawie którego omawia owe przystosowania:


Nauczyciel podkreśla, że mimo to cykl rozwojowy płazów nadal pozostaje ściśle uzależniony od środowiska wodnego – płazy są rozdzielnopłciowe, zapłodnienie jest zewnętrzne lub wewnętrzne i zachodzi w wodzie. Podczas prezentacji jednego z filmów „Rozwój żaby” omawia kolejne etapy cyklu rozwojowego:Nauczyciel wyjaśnia, że kolejnym krokiem ewolucyjnym zwierząt było całkowite uniezależnienie się od środowiska wodnego. Grupę zwierząt, które przystosowały się do życia na lądzie nazywamy gadami. Należą do niej żółwie, jaszczurki, węże i krokodyle.

Uczniowie, korzystając z zestawów komputerowych, zapoznają się ze zdjęciem gada zamieszczonym w ilustracji interaktywnej „Przystosowanie organizmu do życia na lądzie”.


  1. Podsumowanie:

Uczniowie dobierają się w pary. Nauczyciel rozdaje każdej parze zdjęcia z zestawu „Polskie płazy i gady”. Zadaniem uczniów jest prawidłowe przyporządkowanie gatunków do gromad. Z pomocą podręcznika sprawdzają rozwiązanie.Środki dydaktyczneMetody nauczaniaFormy pracyPraca domowaWymień główne różnice między pokryciem ciała płazów i gadów.Zadanie dla chętnych


Na podstawie podręcznika porównaj sposób rozmnażania płazów i gadów.Załącznik do scenariusza


Zestaw zdjęć „Polskie płazy i gady”:


Płazy:

http://www.mojogrod.pl/foto-8-2007/ropucha_szara-duzy.jpg

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_10/ff61d96b4dc79c95159ff89da2f16e6d.jpg

http://www.megapedia.pl/zaba-trawna.jpg

http://www.herpetologia.waw.pl/herpetologia/plazy/pictures/salamandra/salamandra%202.jpg

http://www.fotoplatforma.pl/foto_galeria/3620_Kopia-traszka2.jpgGady:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Emys_orbicularis_2009_G1.jpg/240px-Emys_orbicularis_2009_G1.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Natrix_natrix_(Karl_L).jpg

http://c.wrzuta.pl/wi6782/4e208ce9001d2198467cddb5/zmija_zygzakowata_fot._2

http://swiatzwierzat.friko.pl/crocodile.jpg

http://www.herpetologia.waw.pl/klucz/zdjecia/zielona/pokroj1.jpg
Lista załączników multimedialnych


ASD053002 - Film „Rozwój żaby”

ASD053003 - Ilustracja interaktywna „Przystosowanie organizmu do życia na lądzie”


Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.